2023. 11. 09. 10:52

Belső visszaélés-bejelentési rendszer

Tájékoztató a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. belső visszaélés-bejelentési rendszeréről és a bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetésére vonatkozó szabályokat a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (továbbiakban: Panasztv.), valamint a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. szervezeti integritást sértő események kezeléséről, a bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzata tartalmazza.

 A belső visszaélés-bejelentési rendszer

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (a továbbiakban: NM Zrt.) jogszerű működésének biztosítása érdekében belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja, a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk vizsgálata a Panasztv.-ben foglalt követelményeknek megfelelően.

Belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője: Az NM Zrt. megfelelési tanácsadója

 Mit lehet bejelenteni, hogy különíthető el a bejelentés más bejelentéstől?

A Panasztv. 20. § (1) bekezdése értelmében a belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Panasztv. hatálya alá nem tartozó bejelentés esetén a bejelentőt írásban vagy elektronikus úton a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője értesíti arról, hogy az adott bejelentés kivizsgálására az NM Zrt. más szerve rendelkezik hatáskörrel, - ebben az esetben az áttételről is gondoskodik – vagy arról, hogy nem rendelkezik hatáskörrel.

 Ki tehet bejelentést?

A belső visszaélés-bejelentési rendszerbe a Panasztv. 20. § (2)- (3) bekezdése alapján bejelentést tehet:

 • az NM Zrt. által foglalkoztatott,
 • az a foglalkoztatott, akinek az NM Zrt-nél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
 • az NM Zrt-vel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az NM Zrt-vel szerződéses kapcsolatban áll,
 • az NM Zrt. felügyelőbizottságának tagja, valamint az NM Zrt. vezérigazgatója,
 • az NM Zrt-vel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • az NM Zrt-vel tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • az NM Zrt-vel jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata az NM Zrt-vel megszűnt.

A bejelentőket a bejelentésükkel kapcsolatban nem érheti semmilyen hátrányos intézkedés. A bejelentő védelmére a Panasztv. II. fejezet 8. A visszaélést bejelentők védelme alkalmazandó.

 A bejelentés megtételének módja

A Panasztv. 26.§ (1) bekezdése alapján a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a belső visszaélés-bejelentési rendszerében a

 1. a) a bejelentőnek,
 2. b) annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
 3. c) annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait kezeli kizárólag a bejelentés kivizsgálása, a bejelentő azonosítása és a vele való kapcsolattartás, a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából.

A fentiek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat a Társaság a Panasztv. 26.§ (2) bekezdése alapján haladéktalanul törli.

A belső visszaélés-bejelentés megtételekor az eredményes vizsgálat érdekében a bejelentőnek az alábbi adatokat javasolt megadni:

 • nevét,
 • munkakörét (volt munkakörét vagy megpályázott munkakörét),
 • szerződéses jogviszonyával kapcsolatos minden olyan információt, mely alapján a szerződéses jogviszony igazolható (szerződéses felek esetén),
 • elérhetőségét (e-mai cím, telefonszám).

Névtelen bejelentés esetén a bejelentő felhívható – amennyiben ez a bejelentés hatékony kivizsgálása céljából elengedhetetlen, és a bejelentő elérhetősége rendelkezésre áll – a nevének megadására. Amennyiben bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg, a bejelentés vizsgálata mellőzhető (Panasztv. 22. § (6) bek. a) pontja alapján).

A bejelentés során szükséges megadni a bejelentésben érintett, kifogásolt személyek és szervezetek nevét, az eset részletes leírását és az eset kapcsán felmerült valamennyi lényeges információt, valamint bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak.

 A bejelentés megtehető:

 • postai úton: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. (Nemzeti Mobilfizetési Zrt. - „Visszaélés-bejelentés” megjelöléssel),
 • elektronikus levél formájában: panasz@nmzrt.hu,
 • időpontegyeztetést követően személyesen a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

Elektronikus formában benyújtott bejelentés esetén automatikus válasz kerül kiküldésre a beérkezésről.

Az NM Zrt. nem vállal felelősséget azon ügyek kivizsgálásának elmaradásáért, mely esetben az elektronikus bejelentés az automatikusan működő védelmi szoftverek (víruskereső, spamszűrő) tevékenységének eredményeként vagy egyéb technikai ok miatt nem jut el a címzett e-mailcímére. Ezen esetekben nincs automatikus visszaigazolás a bejelentés megérkezéséről.

 A bejelentés vizsgálatának mellőzése

A bejelentések esetében a vizsgálat az alábbi esetekben mellőzhető:

 • a bejelentést beazonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 • a bejelentést nem a Panasztv. 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,
 • a bejelentés tartalmában azonos egy korábban már vizsgált, ugyanazon bejelentőtől származó bejelentéssel, illetve
 • a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 Kivizsgálás

A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője részletesen tájékoztatja a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. Az adatvédelmi tájékoztató csatoltan jelen tájékoztatás alatt is megtalálható.

Az NM Zrt. a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.

Az NM Zrt. a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására. A bejelentés kivizsgálására legfeljebb annak beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre, amely határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni.

A bejelentőt a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés mellőzéséről és a mellőzés indokáról írásban tájékoztatja a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül.

 Bejelentéssel kapcsolatos intézkedés

Miután a bejelentést az NM Zrt. kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről.

Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti az NM Zrt. belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy az NM Zrt., mint munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat.

Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást az NM Zrt. lezárja és erről a bejelentőt tájékoztatja.

Jelen tájékoztató a Panasztv. 25. §-ában foglalt kötelezettség teljesítése céljából készült és nem helyettesíti a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretét. Kérjük, hogy bejelentésének megtétele előtt tájékozódjon a részletes szabályokról. A jogszabályok ingyenesen elérhetőek Nemzeti Jogszabálytárban (https://njt.hu/).

 Adatkezelési tájékoztató: https://nmzrt.hu/egyeb-informaciok/adatvedelem